Aanmelden voor de nieuwsbrief

Natuurcamping, vakantiehuis, Bed & Tuinen

Spiritueel verblijven op de Elohim Krachtplaats en in de helende tuinen

Op de camping, in de Bed & Tuinen en het vakantiehuis verblijf je in hoger dimensionale Licht waardoor je diepgaand ontspant en jeZelf kunt zijn.
Meer informatie of gelijk boeken?

Uitgebreid kampeer en verblijfs accommodatie reglement

Bij aankomst en vertrek  

1.1       De recreant/gast is verplicht om aan Elohim een geldig legitimatiebewijs te tonen van zichzelf en zijn medegasten.

1.2        Bij aankomst op het kampeerterrein of de verblijfsaccommodatie dient de recreant en/of gast zich te melden bij de receptie in de edelsteenwinkel. Deze verplichting geldt ook bij vertrek van het kampeerterrein, tenzij de recreant, zijn gasten, de intentie heeft om dezelfde dag weer op het kampeerterrein of de verblijfsaccommodatie terug te keren. En tenzij ontheffing is verleend.

1.3        Indien de aankomst plaatsvindt buiten de openingstijden van de edelsteenwinkel/receptie (klik hier voor de openingstijden) dient de aankomst gemeld te worden op de eerstvolgende dag dat de receptie wel geopend is. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient het vertrek aangekondigd te worden op de aan de vertrekdag voorafgaande dag dat de receptie wel geopend is. De openingstijden van de receptie worden door de ondernemer vastgesteld en op afdoende wijze aangekondigd.    
 

 

Algemeen  

2.1       Iedereen die het kampeerterrein of de verblijfsaccommodatie betreedt accepteert dit reglement en de voorwaarden en zal zich zonder voorbehoud houden aan hetgeen daarin is gesteld.

2.2       De recreant/gast is verantwoordelijk voor de naleving van het reglement en de voorwaarden. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn eventuele gasten.

2.3       Indien de recreant, gast de verplichtingen uit de overeenkomst, dit reglement en/of de voorwaarden, ondanks waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Elohim niet kan worden gevergd dat zij de overeenkomst met de recreant/gast voortzet, heeft Elohim het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en dient de recreant/gast ervoor zorg te dragen dat hij zijn verblijfplaats ontruimt, zijn kampeermiddel van het kampeerterrein verwijdert en hij en zijn gast, het kampeerterrein of de verblijfsaccommodatie per omgaande verlaten.

2.4       Elohim heeft het recht dit reglement te wijzigen. Zij is verplicht de wijziging ter kennisname van de recreant/gast te brengen.

 

Wijze van gebruik plaatsen

3.1       De recreant is verplicht de aanwijzingen van Elohim met betrekking tot de plaatsing van het kampeermiddel strikt na te leven. Het is niet toegestaan het kampeermiddel zonder de toestemming van Elohim te verplaatsen.

3.2       Voor aan-, op- of bijbouw van welke aard dan ook die de recreant aan, bij, op of langs het kampeermiddel c.q. de plaats/vaste plaats wil aanbrengen of plaatsen, dient de recreant tevoren toestemming te vragen aan Elohim.

3.3       Artikel 3.2 is niet van toepassing op de plaatsing van een windscherm, partytent of waslijnen voor zolang het kampeermiddel daadwerkelijk bewoond is en genoemde zaken niet worden bevestigd aan lantaarnpalen, bomen of andere zaken van Elohim.

 

Vaste plaats / seizoenplaats

4.1       Na afloop dient de seizoenplaats weer schoon en leeg te worden achtergelaten.

 

Veiligheid, rust en stilte

5.1       Het is niet toegestaan auto's op of bij uw plaats te parkeren. U dient gebruik te maken van de centrale parkeerplaats.

5.2       De recreant, gast, mederecreant en derden zijn verplicht om al datgene achterwege te laten dat gevaar op kan leveren voor anderen of zaken en al datgene te doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van gevaar voor anderen of zaken.

5.3       De Elohim-vuurplaats bij de Piramide mag door ieder worden gebruikt. Het is niet toegestaan op welke andere plaats dan ook op het kampeerterrein kampvuren of ander open vuur te maken. In afwijking hiervan is het wel toegestaan om buiten het kampeermiddel gebruik te maken van een kooktoestel, barbecue of daarmee vergelijkbare zaken, mits dat gebruik plaatsvindt op de plaats/vaste plaats en zich binnen een straal van tenminste één meter rond het kooktoestel of de barbecue geen brandbare zaken bevinden. Gedurende het gebruik van het kooktoestel of de barbecue dient zich een brandblusmiddel van tenminste twee kilogram inhoud gebruiksklaar in de directe nabijheid van het kooktoestel of de barbecue te bevinden. Indien (weers-) omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de ondernemer het gebruik van een kooktoestel buiten het kampeermiddel, barbecue of daarmee vergelijkbare zaak verbieden. Hetzelfde geldt voor de openbare Elohim vuurplaats.

5.4        Indien zich op, in of bij het kampeermiddel een gasinstallatie bevindt, dient deze te voldoen aan de algemeen geldende normen voor veiligheid. Die normen brengen onder meer doch niet uitsluitend met zich mee dat gastanks slechts gevuld mogen zijn met butaan of propaan gas (LPG is niet toegestaan), dienen gasslangen niet ouder te zijn dan twee jaren en dient de op gas werkzame apparatuur voorzien te zijn van thermokoppels waarmee de gastoevoer wordt afgesloten indien de vlam dooft.

5.5        Indien het kampeermiddel wordt aangesloten op het elektriciteitsnet mag dat alleen geschieden door middel van een geaarde CEE stekker. Tussen het elektriciteitsnet van het kampeerterrein en het interne net van het kampermiddel dient, in het kampeermiddel, een zekeringkast met aardlekschakelaar te zijn aangebracht.

5.6        Het is niet toegestaan om muziekinstrumenten en/of audioapparatuur en/of videoapparatuur te gebruiken, noch anderszins geluid te produceren op een zodanige wijze dat dat geluid buiten de plaats hoorbaar is.

5.7       Aan kinderen wordt verzocht niet rondom de vakantie woningen noch in de Helende Tuinen te spelen i.v.m rust en meditatie. Ouders worden geacht daarop toe te zien.

5.8        Het Elohim Centre leent zich niet voor drank- wiet- of drugsgebruik. Aangeschoten zijn, onaangepast gedrag op welk gebied dan ook, wordt niet getolereerd. De Krachtplaats van het Elohim Centre is sacraal terrein. Het gehele TERREIN, gebouwen en camping zijn ROOKVRIJ. Roken is alleen toegestaan bij de ingang van de parkeerplaats bij het rookhok.

5.9        Het verkopen van eigen spullen op het Elohim terrein of daarvoor reclame maken, is niet toegestaan.

 

Hygiëne en afval op de camping

6.1        Afval moet gescheiden worden en in de juiste containers worden gedaan

6.2        Afvalwater van een kampeermiddel dient ofwel te worden opgevangen in een emmer of tank die door de recreant tijdig wordt geleegd in de daarvoor op het kampeerterrein aangelegde faciliteiten, ofwel te worden afgevoerd door middel van een aansluiting op het rioleringssysteem van het kampeerterrein.

6.3        Groot vuil zoals kapotte stoeltjes of tenten achterlaten is verboden en wordt aan u doorgefactureerd.

 

Dieren

7.1        Honden zijn op de camping en in de bezoekerstuinen niet toegestaan. 

 

Voorzieningen  

8.1        De recreant, de mederecreant en derden zijn gehouden de op het kampeerterrein aanwezige voorzieningen conform de bestemming te gebruiken en derhalve handelingen achterwege te laten waarvan verwacht kan worden dat zij tijdelijke of blijvende uitval en/of schade veroorzaken. De recreant, mederecreant of derde is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade.

 

Reserveren

Indien dit seizoen een plaats wordt gereserveerd voor volgend seizoen, dan gelden de tarieven van het volgend seizoen.

 

In het reglement verstaan wij onder:  

a. Kampeerterrein: alle grond die toebehoort aan Elohim-Centre

b. Kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan

c. Overeenkomst: de overeenkomst op grond waarvan de recreant zijn kampeermiddel mag plaatsen op het kampeerterrein en op grond waarvan de recreant en de mederecreant mogen verblijven op en gebruik mogen maken van het kampeerterrein;

d. Plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor (kortverblijf) een kampeermiddel

e. Vaste plaats, seizoenplaats: een plaats die is ingericht om gedurende een gedeelte van het jaar een (seizoenplaats) kampeermiddel te plaatsen ongeacht de periode van gebruik, echter zonder dat van een permanent verblijf sprake is

f. Ondernemer (de directie van) Elohim-Centre

g. Medewerkers: alle medewerkers van Elohim-Centre

h. Recreant/gast: eigenaar van het kampeermiddel, waarover met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats is aangegaan of de huurder/gast van de verblijfsaccommodatie

i. Mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven personen

j. Derden: iedere andere persoon, buiten de recreant en/of zijn mederecreanten (bijvoorbeeld een bezoeker), die met instemming van de recreant gebruik maakt van of verblijft in het kampeermiddel van de recreant of de Elohim verblijfsaccommodatie

 

 
uitgebreidregelement.jpg
natuur-camping.jpg
basischakra2013.jpg
Natuurcamping

Natuurcamping

Welkom op onze Spirituele Camping gelegen in de prachtige natuur van zuid-oost Groningen!
Boek een verblijf op onze natuurcamping en geniet van de krachtplaats met helende tuinen.
Kom tot jezelf, ervaar de rust en laad jezelf weer op in deze prachtige, rijke  omgeving.

Meer informatie

Tarieven

Omgeving, Bezienswaardigheden, Krachtplaatsen

*Kampeerseizoen 2024:
 Geopend van 12-04 tot 05-10

 

Individuele retraite, natuur, bos

Individuele retraite, natuur, bos

Tot jezelf komen, genieten en even niks meer aan je hoofd.Sluit je af van de ruis van alledag en creëer ruimte om tot jezelf te komen dmv een retreat middels kampe-ren of in een chalet. Tijdens een meerdaagse spirituele retraite krijg je contact met je ware zelf, je zielsgevoel en antwoorden op je vragen. De natuur, engelen en het hogere Licht van de Elohim Krachtplaats helpen je om vanuit je hart, ziel en levensbestemming helderheid te krijgen op jezelf, je werk, relatie en levensvragen. Om je niet langer moe, leeg, verlaten, gestresst of moedeloos te voelen maar gelukkig.Het is mogelijk tijdens je retraite 1 of 2 Master Healing-Reading-Coaching consulten (tijdig) te reserveren.

Meer informatie

 

Luxe Chalets

Luxe Chalets

Op de paradijselijke Elohim Krachtplaats staan diverse  chalets klaar om te huren. Wil je een dieper verbinding met jeZelf, de Aarde of  Engelencontact? Deze chalets staan daarvoor precies op de juiste energiepunten!

 

Meer informatie

Tarieven

Langer termijn verhuur

Omgeving, Bezienswaardigheden, Krachtplaatsen

 

 

 

Vakantiehuizen

Vakantiehuizen

Een heerlijke spirituele vakantie, retraite of verblijf op de Elohim Krachtplaats met edelsteenwinkel, helen-de tuinen, viswater voor de deur en Lemurisch bos. Kies voor het luxe 4 pers. vakan-tiehuis Pegasus met aparte slp km, ruime keuken en aparte badkm met toilet en douche, of kies voor de 2-4 pers. blokhut Eenhoorn, met eenvoudig keukentje en toilet. Beiden zijn volledig ingericht en gemeubileerd. 

Meer informatie

Tarieven

Langer termijn verhuur

Omgeving, Bezienswaardigheden, Krachtplaatsen